Wanted business partner

Όροι Χρήσης και Κανονισμοί

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

1. Ο Φορέας Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνίας της Πληροφορίας

Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία “SILKTOUCH MANAGEMENT CORP.” είναι ο Φορέας παροχής υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορία (εφεξής:  Φορέας) που παρέχονται δια του Ονόματος Χώρου Διαδικτύου και της ιστοσελίδας “www.mygreek.fm”, κατά την έννοια που οι όροι αυτοί προσδιορίζονται από το π.δ. 131/2003 (“Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά (Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο)”, ΦΕΚ 116/Α/16.5.2003).

Ο Φορέας δεν φέρει ευθύνη γενικής και προληπτικής επιτήρησης ως προς το μεταδιδόμενο περιεχόμενο επειδή δεν αποτελεί την αφετηρία της μετάδοσης, δεν επιλέγει τον αποδέκτη και δεν επιλέγει ούτε τροποποιεί τις παρεχόμενες πληροφορίες και δεν υπέχει γενική υποχρέωση ελέγχου των υπηρεσιών που μεταδίδει ή αποθηκεύει, ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων περί τυχόν παράνομων δραστηριοτήτων. Ο Φορέας έχει συγκροτήσει συγκεκριμένες διαδικασίες για την καταγγελία παράνομων ενεργειών που θα μπορούσαν να τελεστούν  μέσω της ιστοσελίδας (πνευματικής ιδιοκτησίας, προσωπικών δεδομένων, προβλητικού περιεχομένου) και δεσμεύεται να τηρήσει απαρέγκλιτα αυτές τις διαδικασίες, μεριμνώντας για την συμμόρφωση της ιστοσελίδας με την κείμενη νομοθεσία.

 

2. Οι παρεχόμενες Υπηρεσίες Κοινωνίας της Πληροφορίας

2.1. Οι υπηρεσίες που παρέχονται δια του Ονόματος Χώρου Διαδικτύου “www.mygreek.fm” είναι “υπηρεσίες κοινωνίας της πληροφορίας”, κατά το π.δ. 131/2003 και τη σχετική νομοθεσία. Συγκεκριμένα, μέσω του ανωτέρω Ονόματος Χώρου, ο Φορέας παρέχει τη δυνατότητα:

 (α)  στους συνδρομητές και χρήστες των υπηρεσιών, να αναρτούν υλικό περιεχομένου που σχετίζεται με την ελληνική μουσική σκηνή, είτε κείμενα, είτε ηχητικό, είτε φωτογραφικό, είτε σε μορφή οπτικοακουστική (εφεξής: “περιεχόμενο” ) καθώς και να χρησιμοποιούν το υλικό αυτό στο πλαίσιο ιδιωτικής εκτέλεσης, κατ' επιλογή τους (on demand) κατά την έννοια του άρθρου 18 παρ. 1 του Ν.2121/1993, αποκλειόμενης τεχνικώς και συμβατικώς της δυνατότητας “κατεβάσματος” (downloading) του ήδη αναρτηθέντος περιεχομένου.

 (β) σε κάθε χρήστη (ανεξάρτητα από το αν είναι ή όχι συνδρομητής) που επισκέπτεται το ως άνω Όνομα Χώρου,  να μπορεί να ακούει το πρόγραμμα  μουσικής που μεταδίδεται μέσω του καναλιού ροής διαδικτυακής μετάδοσης (“live stream channel”) και να παρακολουθεί videoclips που έχουν αναρτηθεί ως περιεχόμενο.

 (γ) σε κάθε συνδρομητή και χρήστη , να δημιουργήσει ένα profile, στο οποίο μπορεί να αναρτήσει περιεχόμενο.

 (δ) δημιουργίας ιστολογίου (blog), συμμετοχής στην γραπτή ζωντανή διάσκεψη (chat) σε ανοικτό χώρο ή και με κλειστά μηνύματα ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου προς άλλους χρήστες (private message), δημιουργία ιστοσελίδας “Καλλιτέχνη”.

 (ε) ανάρτησης συγκεκριμένων “Εκδηλώσεων” (events) που λαμβάνουν χώρα και σχετίζονται με τα θέματα της ιστοσελίδας, δηλ. την ελληνική μουσική σκηνή. Λ.χ. οι χρήστες μπορούν να ενημερώνουν για την πραγματοποίηση συναυλίας ενός  τραγουδιστή, φέροντας βέβαια την ευθύνη για την ακριβή μεταφορά των πληροφοριών, κατά τον όρο 9 του παρόντος.

2.2. Στο πλαίσιο της παροχής των παραπάνω υπηρεσιών, ο Φορέας και οι Διαχειριστές (moderators) έχουν την δυνατότητα να αποστέλλουν κλειστά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε χρήστες και συνδρομητές.

2.3. Για την χρήση των υπηρεσιών απαιτείται η λειτουργία προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή δηλαδή λογισμικού. Ο Φορέας δεν έχει καμία ευθύνη για τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από την λειτουργία του εκάστοτε λογισμικού που χρησιμοποιεί ο χρήστης για την πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

 

3. Οι υποχρεώσεις των χρηστών

3.1. Οι υπηρεσία απλής πλοήγησης στην αρχική σελίδα του “mygreek.fm” και παρακολούθησης του ζωντανού προγράμματος παρέχεται δωρεάν σε κάθε χρήστη καθώς και των υπηρεσιών που αναφέρονται ανωτέρω υπό (β), (γ) και (δ).  Οι υπόλοιπες υπηρεσίες παρέχονται στους υπόλοιπους χρήστες έναντι συνδρομής. Τόσο οι (απλοί) χρήστες όσο και οι συνδρομητές δεσμεύονται να τηρούν τους παρόντες όρους χρήσης που αποτελούν δεσμευτικούς συμβατικούς όρους για τις παρεχόμενες υπηρεσίες (τόσο τις συνδρομητικές όσο και τις απλές) καθώς και δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες, τους οποίους τηρεί και επιβάλλει ο Φορέας κατά την παροχή των  υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας.

3.2. Οι παρόντες όροι είναι απολύτως συμβατοί με το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο   και η μη συμμόρφωση των χρηστών/συνδρομητών της ιστοσελίδας ή και τρίτων προσώπων προς αυτούς δεν συνεπάγεται  ευθύνη του Φορέα σε σχέση με τυχόν θιγόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (άρθρα 11 και 14 π.δ. 131/2003). Οι χρήστες που επισκέπτεται την ιστοσελίδα  αναγνωρίζουν  ότι διάβασαν τους παρόντες όρους, συμφωνούν και αναλαμβάνουν την υποχρέωση τήρησής τους, τόσο στο πλαίσιο της σύμβασης που καταρτίζεται με την αποδοχή τους όσο και στο πλαίσιο της γενικής υποχρέωσής του για τήρηση της νομοθεσίας.

3.3. Οι χρήστες, εφόσον παρέχουν στοιχεία τους στον Φορέα, υποχρεούνται να παρέχουν ακριβείς πληροφορίες και να μην χρησιμοποιούν ψευδή στοιχεία ή στοιχεία τρίτων προσώπων. Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα και η χρήση των υπηρεσιών της επιτρέπεται σε άτομα άνω των 15 ετών. Η χρήση των υπηρεσιών του Φορέα από άτομα ηλικίας 15-18 ετών επιτρέπεται με την συναίνεση του κηδεμόνα τους. Επίσης οι χρήστες οφείλουν να διατηρούν επικαιροποιημένα τυχόν παρεχόμενα στοιχεία τους.

3.4. Οι συνδρομητές καταβάλλουν αμοιβή για τις υπηρεσίες προτού τις χρησιμοποιήσουν (προπληρωμή) σύμφωνα με τους κανόνες και χρεώσεις τους οποίους έχει θέσει ο Φορέας. Ο Φορέας δεν θα επιβάλλει αλλαγές αναδρομικής ισχύος στους κανόνες πληρωμής. Ταυτόχρονα, ο Φορέας δικαιούται να  παρουσιάζει αλλαγές στην υπηρεσία κανόνων πληρωμής και να αλλάζει χρεώσεις χωρίς προειδοποίηση. Όταν πληρώνετε για την υπηρεσία, ο Φορέας κατέχει το δικαίωμα να ζητήσει παραπάνω πληροφορίες που σχετίζονται με τις οικονομικές συναλλαγές απαραίτητες για να εξακριβώσει την ταυτότητα του αγοραστή. Αυτός ο επιπρόσθετος κανόνας ασφαλείας έχει τεθεί σε ισχύ για το όφελος των συνδρομητών του www.mygreek.fm. Η επιστροφή χρημάτων τίθεται σε ισχύ σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει το ποσό συνδρομής για δύο ή παραπάνω μήνες. Ο αγοραστής για να ζητήσει την επιστροφή χρημάτων για όλους τους ακόλουθους μήνες που έχει πληρώσει εκτός από τον τρεχούμενο θα πρέπει να αποστείλει ένα ηλεκτρονικό γράμμα (e-mail) στην υπηρεσία υποστήριξης με θέμα «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ» εντός των δέκα ημερών από την ημερομηνία πληρωμής.

 

4. Τα δικαιώματα του Φορέα

4.1. Δικαιώματα επί διακριτικών τίτλων, ονομάτων χώρου και εμπορικών σημάτων

Οι διακριτικοί τίτλοι , τα σήματα και τα ονόματα χώρου αποτελούν περιουσιακά αγαθά του Φορέα, ο οποίος  επιφυλάσσεται να κινήσει αστικές, διοικητικές και ποινικές νομικές ενέργειες εναντίον κάθε παραβάτη των σχετικών όρων που αφορούν την χρήση επί των ανωτέρω περιουσιακών αγαθών της.

4.2. Δικαιώματα επί της βάσης δεδομένων

Το σύνολο των γραφικών διασχηματισμών, προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή (εκτός από λογισμικό τρίτων φορέων), πηγαίου κώδικα, κειμένων, εικονιδίων, καθώς και η διάταξη του συνόλου της ιστοσελίδας  αποτελεί περιουσιακό αγαθό του Φορέα. Ως προς τη βάση δεδομένων της ιστοσελίδας, ο Φορέας αποτελεί “κατασκευαστή βάσης δεδομένων” με τα δικαιώματα ειδικής φύσης του άρθρου 45Α του Ν.2121/1993 και του σχετικού ευρωπαϊκού κοινοτικού θεσμικού πλαισίου. Στο πλαίσιο αυτό, απαγορεύεται η εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου της βάσης δεδομένων, ανεξάρτητα από την προστασία της βάσης σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις για την πνευματική ιδιοκτησία. Επίσης απαγορεύεται κάθε  εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση  μερών του περιεχομένου της βάσης δεδομένων που θίγει την κανονική εκμετάλλευσή της από την εταιρία. Η εταιρία επιφυλάσσεται να κινήσει αστικές, διοικητικές και ποινικές διαδικασίες έναντι κάθε παραβάτη των σχετικών όρων που αφορούν το ειδικής φύσης δικαίωμά της επί της βάσης δεδομένων.

4.3. Δικαιώματα καταγγελίας σε περίπτωση παραβίασης όρων λειτουργίας και χρήσης, διαγραφή λογαριασμού, αίτηση διαγραφής

4.3.1. Με την επιφύλαξη παντός εν γένει νομίμου δικαιώματός της, κατά τα ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένης της αξίωσης αποζημίωσης, ο Φορέας διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει με κάθε θεμιτό και πρόσφορο τεχνικά μέσο την παροχή των υπηρεσιών προς κάθε πρόσωπο που παραβιάζει τους παρόντες όρους λειτουργίας και χρήσης της ιστοσελίδας. Δεν έχει όμως αντίστοιχη υποχρέωση διακοπής, καθώς δεν προβλέπεται κανόνας εκ των προτέρων διαρκούς επιτήρησης του περιεχομένου της ιστοσελίδας, αλλά ex post facto επέμβασης σε περιπτώσεις καταγγελίας.

4.3.2. Ο Φορέας έχει δικαίωμα και αυτεπαγγέλτως, ανά πάσα στιγμή και χωρίς να παράσχει καμία εξήγηση, να διαγράψει κάθε λογαριασμό χρήστη. Σε περίπτωση διαγραφής, είτε αυτεπαγγέλτως, είτε λόγω καταγγελίας, είτε κατόπιν αιτήσεως, ο λογαριασμός “κλειδώνεται” (block) για μεταβατική περίοδο διάστημα 3 μηνών και στη συνέχεια διαγράφεται αυτόματα.  Μετά την παράλευση  των 3 μηνών διαγράφονται αυτόματα όλες οι πληροφορίες (περιεχόμενο) του λογαριασμού εκτός από τα ιστολόγια (blogs) και τα σχόλια (comments) που έχει γράψει ο χρήστης.

4.3.3. Ο χρήστης που επιθυμεί τη διαγραφή του λογαριασμού του, αποστέλλει σχετικό e-mail στο support@mygreek.fm με θέμα «Διαγραφή λογαριασμού» από το mail που έχει δηλώσει κατά την διάρκεια της εγγραφής και οι διαχειριστές (moderators) διαγράφουν τον λογαριασμό μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες.

4.4. Καθορισμός διαχειριστών (moderators)

O Φορέας διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει ανάμεσα στους συνδρομητές πρόσωπα στα οποία παρέχει την τεχνική εξουσία διαχείρισης του δημόσιου χώρου της ιστοσελίδας (moderators). Κατά κανόνα, διαχειριστές ορίζονται άτομα τα οποία: (α) έχουν ενεργή παρουσία στην ιστοσελίδα για πάνω από 2 μήνες, συμβάλλοντας στην ανάπτυξή της και (β) δεν εκκρεμεί εναντίον τους καμία καταγγελία. Ο Φορέας μπορεί να ανακαλεί ανά πάσα στιγμή την ιδιότητα του διαχειριστή από έναν χρήστη, χωρίς ο τελευταίος να μπορεί να αντιτάξει δικαιώματα και απαιτήσεις από αυτή την ανάκληση. Οι διαχειριστές διατηρούν το δικαίωμά τους στην ψευδωνυμία και ο Φορέας σέβεται την επιλογή αυτή, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει τα στοιχεία της ταυτότητάς τους.

 

5. Τα δικαιώματα των χρηστών

5.1. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας  (βλ. παραπάνω υπό 2.), απολαμβάνοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες αποκλειστικά και μόνον για σκοπούς προσωπικής ενημέρωσής τους και ψυχαγωγίας τους.

5.2. Οι χρήστες έχουν δικαίωμα να αναρτούν περιεχόμενο μόνον εφόσον δεν παραβιάζονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων κι εφόσον το περιεχόμενο δεν είναι προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημηστικό ή πορνογραφικό. Δεν έχουν δικαίωμα να αναρτούν περιεχόμενο εφόσον δεν διαθέτουν εξουσία ανάρτησής του στο Διαδίκτυο και σε τέτοιες περιπτώσεις φέρουν ακέραιη την ευθύνη, σε περίπτωση που ο θιγόμενος κινήσει διαδικασίες εναντίον τους, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων του Φορέα για συμμόρφωση σε περίπτωση που υποβληθεί καταγγελία, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού λειτουργίας.  Η ενεργός συμμετοχή χρήστη με την ανάρτηση υλικού προϋποθέτει απόλυτο σεβασμό του παρόντος κανονισμού λειτουργίας και ειδικώς του παρόντος όρου.

5.3. Οι χρήστες που είναι καλλιτέχνες έχουν δικαίωμα να δημιουργήσουν μια επώνυμη σελίδα “Καλλιτέχνη”, αναρτώντας τα έργα τους ελεύθερα, εφόσον δεν παραβιάζουν κανέναν από τους όρους του παρόντος. Στις σελίδες “Καλλιτεχνών” υπάρχει η δυνατότητα ο επισκέπτης να προχωρήσει σε δωρεά (donation) υπέρ του Καλλιτέχνη, την οποία εισπράττει εξ ολοκλήρου ο Καλλιτέχνης, χωρίς ο Φορέας να λαμβάνει δικαιώματα από αυτό το έσοδο. Ο Φορέας δεν έχει ευθύνη για την πληρωμή ή την άρνηση πληρωμής μιας δωρεάς που υποσχέθηκε ο χρήστης στον Καλλιτέχνη. Ο Φορέας δεν έχει ευθύνη για την ταυτοποίηση των δωρητών, δηλαδή δεν παρέχει στοιχεία που μπορούν να τους ταυτοποιήσουν αν οι ίδιοι δεν τα έχουν δημοσιοποιήσει και δεν έχει ευθύνη διασταύρωσης στοιχείων για να αποτραπεί τυχόν παρουσίαση δωρητή με ψευδή στοιχεία ταυτότητας. Ο Φορέας διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο που θα ανεβάζουν οι Καλλιτέχνες ελεύθερα και χωρίς άλλη διατύπωση, για σκοπούς διαφημιστικής προώθησης της ιστοσελίδας. Επίσης ο Φορέας έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το περιεχόμενο αυτό και για άλλους σκοπούς, ύστερα από σύμβαση με τον καλλιτέχνη, διατηρώντας δικαίωμα προτίμησης για τη σύναψη μιας τέτοιας σύμβασης χρήσης του έργου πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση που οι Καλλιτέχνες διαγράψουν το υλικό που ανέβασαν ο Φορέα παύει να έχει αυτό το δικαίωμα (δηλ. το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο που θα ανεβάζουν οι Καλλιτέχνες ελεύθερα και χωρίς άλλη διατύπωση, για σκοπούς διαφημιστικής προώθησης της ιστοσελίδας). Οι Καλλιτέχνες μποορύν να ασκήσουν το δικαίωμα διαγραφής του λογαριασμού τους με την διαδικασία που προβλέπεται ανωτέρω, στο σημείο 4.3.3.

5.4. Οι χρήστες έχουν  δικαίωμα προστασίας του απορρήτου των επικοινωνιών τους, όπως προβλέπεται από το άρθρο 19 του Συντάγματος και την σχετική  εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία (Ν.2225/1994 κλπ).

5.5. Οι  χρήστες δεν δικαιούνται να χρησιμοποιήσουν το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στη βάση δεδομένων ή σε άλλα σημεία και ενότητες της ιστοσελίδας για  άλλους σκοπούς πέραν αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 5.1. Κυρίως δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο η αντιγραφή περιεχομένου που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα.

5.6. Οι χρήστες έχουν τα δικαιώματα προστασίας προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από το άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού λειτουργίας.

5.7. Οι χρήστες που δεν είναι συνδρομητές έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στο chat της ιστοσελίδας μόνο μετά την (δωρεάν) εγγραφή τους στην ιστοσελίδα. Επίσης έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν εάν  είναι “φίλοι” των χρηστών που μετέχουν στο chat.

 

6. Ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας σχετικά με το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων

6.1. Ο Φορέας έχει συνάψει σύμβαση χρήσης μουσικής μέσω διαδικτύου με την Ανώνυμη Εταιρία Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Η σύμβαση αυτή καλύπτει το σύνολο των υποχρεώσεων που σχετίζονται με την on demand παρακολούθηση έργων και την παρακολούθηση του μουσικού προγράμματος σε συνεχή ροή (live streaming channel).

6.2. Επί του περιεχομένου της βάσης δεδομένων του Φορέα (βλ. ανωτέρω, υπό 4.2.) ισχύει η επιφύλαξη υπέρ παντός δικαιούχου δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων.

6.3. Ο Φορέας τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Από το συνδυασμό των άρθρων 11 και 14 του π.δ. 131/2003 προκύπτει ότι δεν φέρει ευθύνη ως προς το μεταδιδόμενο περιεχόμενο επειδή δεν αποτελεί την αφετηρία της μετάδοσης, δεν επιλέγει τον αποδέκτη και δεν επιλέγει ούτε τροποποιεί τις παρεχόμενες πληροφορίες και δεν υπέχει γενική υποχρέωση ελέγχου των υπηρεσιών που μεταδίδει ή αποθηκεύει ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων περί τυχόν παράνομων δραστηριοτήτων (ΜονΠρωτΡοδόπης 44/2008). Ωστόσο, ο φορέας έχει οργανώσει διαδικασία καταγγελίας για περιπτώσεις παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, κατά το άρθρο 7.

 

7. Διαδικασία καταγγελίας για περιπτώσεις παραβιάσεων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

7.1. Δικαίωμα καταγγελίας για περιπτώσεις διαπίστωσης παραβιάσεων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας διαθέτουν οι δικαιούχοι των σχετικών δικαιωμάτων και οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους. Το δικαίωμα καταγγελίας στον Φορέα αφορά μόνον το ηθικό δικαίωμα (άρθρο  4 ν.2121/1993), δηλ. την απόφαση για το χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο κατά τους οποίους το έργο θα γίνει προσιτό στο κοινό (δημοσίευση), της αναγνώρισης της πατρότητας του πάνω στο έργο και ειδικότερα για την εξουσία να απαιτεί, στο μέτρο του δυνατού, τη μνεία του ονόματός του στα αντίτυπα του έργου του και σε κάθε δημόσια χρήση του έργου του ή, αντίθετα, να κρατάει την ανωνυμία του ή να χρησιμοποιεί ψευδώνυμο, της απαγόρευσης κάθε παραμόρφωσης, περικοπής ή άλλης τροποποίησης του έργου του καθώς και κάθε προσβολής του δημιουργού οφειλομένης στις συνθήκες παρουσίασης του έργου. Τα σχετικά με το περιουσιακό δικαίωμα διέπονται από την σύμβαση του φορέα με την Ανώνυμη Εταιρία Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

7.2. Ο δικαιούχος του ηθικού δικαιώματος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του  δικαιούται να υποβάλλει μέσω e-mail (artist@mygreek.fm) στον Φορέα καταγγελία στην οποία να αναφέρει: (α) την ταυτότητά του, προσκομίζοντας σχετικό αποδεικτικό δημόσιας αρχής, (β) το ειδικότερο έργο πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορά η καταγγελία του, επισημαίνοντας και την ιστοθέση που βρίσκεται αυτό αναρτημένο, (γ) το δικαίωμά του που έχει θιγεί, κατά το άρθρο 7.1. του παρόντος κανονισμού, (δ) υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα αναφέρει “δηλώνω υπεύθυνα εν γνώσει των συνεπειών του νόμου ότι είμαι δικαιούχος και ειδικότερα ................. (συνθέτης, στιχουργός, ερμηνευτής) του έργου .................” , (ε) τα στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση έδρας ή κατοικίας).

7.3. Ο Φορέας αμέσως μόλις λάβει την καταγγελία υποχρεούται να εξετάσει την βασιμότητά της και να απαντήσει με το ίδιο μέσο στον καταγγέλλοντα. Η απάντηση διαβιβάζεται στον καταγγέλλοντα εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη της καταγγελίας. Σε περίπτωση βάσιμης καταγγελίας περί προσβολής ηθικού δικαιώματος κατά το άρθρο 7.1., ο Φορέας επεμβαίνει άμεσα για την αποκατάσταση του προσβληθέντος δικαιώματος, έχοντας προς τούτο τη δυνατότητα να αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες και ερχόμενος σε απευθείας συνεννόηση με τον καταγγέλλοντα ή τους νόμιμους εκπροσώπους του. Σε περίπτωση αβάσιμης καταγγελίας, ο Φορέας απαντά στον καταγγέλλοντα για ποιον λόγο απορρίπτεται η καταγγελία του.

7.4. Η τήρηση της παραπάνω διαδικασίας αποτελεί δεσμευτικό συμβατικό όρο πριν από κάθε περαιτέρω ενέργεια ενώπιον δημόσιας αρχής ή δικαστηρίου και η προδικασία αυτή αφορά τόσο τους συνδρομητές όσο και τους απλούς χρήστες, οι οποίοι εισερχόμενοι στην ιστοσελίδα αποδέχονται τη δεσμευτικότητά της.

 

8. Προστασία προσωπικών δεδομένων

8.1. Ο Φορέας επεξεργάζεται μόνον όσα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών του καθώς και όσα οι ενδιαφερόμενοι αναρτούν στο διαδίκτυο μέσω των υπηρεσιών του. Η αναγκαία επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών και συνδρομητών της ιστοσελίδας αποτελεί επεξεργασία που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 7Α παρ. 1 (β) Ν.2472/1997 και δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός αν ακολουθηθεί η διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία για την άρση του απορρήτου ή τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική εφαρμογή της Οδηγίας 24/2006. Στην ιστοσελίδα www.mygreek.fm χρησιμοποιείται η τεχνολογία των cookies. Η απενεργοποίηση των cookies θα θέσει αδύνατη την είσοδο και την ορθή περιήγηση στην ιστοσελίδα  και οι χρήστες αποδέχονται εξ αρχής αυτή την επέμβαση. Κατά την επίσκεψη της ιστοσελίδας www.mygreek.fm για πρώτη φορά θα οριστεί  ένα μόνιμο "cookie" (ένα μικρό αρχείο κειμένου) που θα αποθηκευτεί στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα cookies χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των διαδοχικών επισκέψεών σας στην ιστοσελίδα για την προσωποποίηση αυτής. Μπορείτε να επισκεφθείτε το www.mygreek.fm χωρίς τα cookies, αλλά δεν θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες της ιστοσελίδας ή να απολαύσετε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ανατρέξτε στο μενού "Βοήθεια" του προγράμματος περιήγησης (browser).

8.2. Κάθε  επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της παρ. 8.1. διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από πρόσωπα που τελούν υπό τον έλεγχο του Φορέα. Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας ο Φορέας έχει επιλέξει πρόσωπα με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. Ο Φορέας έχει λάβει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Αυτά τα μέτρα εξασφαλίζουν επίπεδο ασφαλείας ανάλογο προς τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση των δεδομένων που είναι αντικείμενο της επεξεργασίας. Σε περίπτωση που διεξάγεται διαδικασία ηλεκτρονικών αγορών, για να εξασφαλίσει  την ασφάλεια των συναλλαγών σας και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, ο Φορέας χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (Secure Sockets Layer). Κατά την διαδικασία των ηλεκτρονικών σας αγορών ο ιστοχώρος www.mygreek.fm δεν καταχωρεί ούτε αποθηκεύει με οποιονδήποτε τρόπο κανένα στοιχείο που αφορά την πιστωτική σας κάρτα, με την εξαίρεση, για λόγους ασφάλειας της συναλλαγής, του στοιχείου εάν είναι Debit ή Credit και εάν είναι Visa ή MasterCard. Στις πληρωμές μέσω PayPal αποθηκεύεται το το e-mail του λογαριασμού PayPal. Στις πληρωμές μέσω SMS αποθηκεύεται το νούμερο του κινητού τηλεφώνου. Το SSL είναι ο πλέον αξιόπιστος φορέας για την ασφάλεια συναλλαγών μέσω του internet, παγκοσμίως. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του www.mygreek.fm διέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Νόμου περί Προστασίας των Καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση, καθώς επίσης από τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού και Διεθνούς δικαίου σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο.

8.3. Καθένας έχει δικαίωμα να γνωρίζει εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας από τον Φορέα. Προς τούτο, ο Φορέας έχει υποχρέωση να του απαντήσει εγγράφως. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να ζητεί και να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς καθυστέρηση και κατά τρόπο εύληπτο και σαφή, τις ακόλουθες πληροφορίες:

 α) Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, καθώς και την προέλευσή τους.

 β) Τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών.
 γ) Την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή του.

 δ) Τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας.

 ε) κατά περίπτωση, τη διόρθωση, τη διαγραφή ή τη δέσμευση (κλείδωμα) των δεδομένων των οποίων η επεξεργασία δεν είναι σύμφωνη προς τις διατάξεις του Ν.2472/1997, ιδίως λόγω του ελλιπούς ή ανακριβούς χαρακτήρα των δεδομένων, και
 στ) την κοινοποίηση σε τρίτους, στους οποίους έχουν ανακοινωθεί τα δεδομένα, κάθε διόρθωσης, διαγραφής ή δέσμευσης (κλειδώματος) που διενεργείται σύμφωνα με την περίπτωση εφόσον τούτο δεν είναι αδύνατον ή δεν προϋποθέτει δυσανάλογες προσπάθειες.
Το δικαίωμα πρόσβασης μπορεί να ασκείται από το υποκείμενο των δεδομένων και με τη συνδρομή ειδικού. Ο Φορέας απαντά σε αιτήματα πρόσβασης εντός δεκαπέντε (15) ημερών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του Ν.2472/1997.
8.4. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που το αφορούν. Οι αντιρρήσεις απευθύνονται εγγράφως στον Φορέα με e-mail και πρέπει να περιέχουν απόδειξη της ταυτότητας του αιτούντος, καθώς και  αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή. Ο Φορέας απαντά εγγράφως επί των αντιρρήσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. Στην απάντησή του ενημερώνει  το υποκείμενο για τις ενέργειες στις οποίες προέβη ή, ενδεχομένως, για τους λόγους που δεν ικανοποίησε το αίτημα. Η απάντηση σε περίπτωση απόρριψης των αντιρρήσεων κοινοποιείται από τον Φορέα  στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
8.5. Για την ενάσκηση των δικαιωμάτων των όρων 8.3. και 8.4. το υποκείμενο των δεδομένων  ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του να υποβάλλει μέσω e-mail (info@mygreek.fm) στον Φορέα καταγγελία στην οποία να αναφέρει: (α) την ταυτότητά του, προσκομίζοντας σχετικό αποδεικτικό δημόσιας αρχής, (β) τα ειδικότερα προσωπικά δεδομένα  που αφορά η καταγγελία του, επισημαίνοντας και την ιστοθέση που βρίσκονται αυτά αναρτημένο, (γ) στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κατοικίας του).
8.6. Η τήρηση της παραπάνω διαδικασίας αποτελεί δεσμευτικό συμβατικό όρο πριν από κάθε περαιτέρω ενέργεια ενώπιον δημόσιας αρχής ή δικαστηρίου και η προδικασία αυτή αφορά τόσο τους συνδρομητές όσο και τους απλούς χρήστες, οι οποίοι εισερχόμενοι στην ιστοσελίδα αποδέχονται τη δεσμευτικότητά της.


9. Κανόνες λειτουργίας ιστολογίων, ιστοσελίδων καλλιτεχνών, chat και υπηρεσίας “events” του “mygreek.fm”

9.1. Αρχές για τη μετάδοση ειδήσεων

Όταν ένα ιστολόγιο ή μια ιστοσελίδα καλλιτέχνη, ή το chat ή η υπηρεσία “events” χρησιμοποιείται ως μέσο για τη μετάδοση ειδήσεων, δηλαδή πληροφοριών (“περιεχόμενο”) για πραγματικά περιστατικά που αφορούν ένα ευρύτερο σύνολο αναγνωστών, πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω αρχές:

 α) η δημοσιοποίηση πρέπει να αφορά όλη την αλήθεια, χωρίς διαστρέβλωση, αλλοίωση ή παρουσίαση επιλεκτικών στοιχείων από την μεταδιδόμενη είδηση,

 β) η ακρίβεια της είδησης πρέπει να ελέγχεται πριν την μετάδοση, με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως η διασταύρωση των πληροφοριών με την συλλογή των στοιχείων από τουλάχιστον δύο διαφορετικές, ανεξάρτητες μεταξύ τους, πηγές,

 γ) όταν η είδηση ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υπόληψη ενός προσώπου, τη μετάδοσή της θα πρέπει να συνοδεύει πλήρης παράθεση των αποδεικτικών στοιχείων που θεμελιώνουν την ακρίβειά της, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συλλεχθεί με θεμιτά και νόμιμα μέσα – διαφορετικά η δημοσιοποίηση της είδησης πρέπει να αποφεύγεται,

 δ) η είδηση (πληροφορία για πραγματικό περιστατικό) πρέπει να διακρίνεται με σαφήνεια από το σχόλιο του ιστολόγου (ερμηνείες, εκτιμήσεις, κριτικές, χαρακτηρισμοί),

 ε) ο τίτλος του κειμένου πρέπει να αντιστοιχεί με το περιεχόμενο του (αρχή της σχετικότητας τίτλου – είδησης)

 στ) η χρήση φωτογραφιών, εικόνων, γραφικών απεικονίσεων ή άλλων παραστάσεων να γίνεται με ακρίβεια, αναφορά στην πηγή –εφόσον τα δεδομένα δεν έχουν χορηγηθεί υπό τον όρο της εμπιστευτικότητας- και μνεία στις επιστημονικές μεθόδους με τις οποίες εκπονήθηκαν.

 ζ) η είδηση πρέπει να μεταδίδεται ανεπηρέαστα από προσωπικές πολιτικές, κοινωνικές, θρησκευτικές, φυλετικές, φιλοσοφικές και πολιτισμικές απόψεις ή πεποιθήσεις του ιστολόγου – αυτές τις εκφράζει στο πλαίσιο του σχολιασμού ή της κριτικής του,

η) εφόσον υπάρχουν περισσότερες εκδοχές ή απόψεις για ένα πραγματικό περιστατικό, πρέπει να εκτίθενται όλες ή έστω οι πιο αντιπροσωπευτικές από αυτές, για την πληρότητα της κάλυψης.

9.2. Αρχές για τον σχολιασμό και την κριτική γεγονότων ή προσώπων

Oι χρήστες και οι σχολιαστές  θα πρέπει να σέβονται:

 α) το τεκμήριο της αθωότητας, δηλαδή την μη ενοχοποίηση πριν την αμετάκλητη καταδίκη κάποιου για ένα αδίκημα που τιμωρείται από το νόμο,

 β) τους ανήλικους, τους ηλικιωμένους, τα πρόσωπα με ειδικές ανάγκες και με σοβαρά προβλήματα υγείας, εφόσον αυτές οι ιδιότητες είναι γνωστές στο σχολιαστή,

 γ) τα άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση πένθους, ψυχικού κλονισμού και οδύνης, καθώς και αυτούς που έχουν προφανώς ψυχικό πρόβλημα, αποφεύγοντας να προβάλουν την ιδιαιτερότητά τους.

Η ελευθερία της έκφρασης επιτρέπει την οξεία κριτική και την ειρωνεία, όχι όμως και την εξύβριση, την δυσφήμηση, την συκοφαντική δυσφήμηση και την προσβολή της προσωπικότητας του άλλου.

9.3. Ελεύθερο λογισμικό και πνευματική ιδιοκτησία

Η χρήση έργων λόγου και τέχνης τρίτων προσώπων  (“περιεχόμενο”) επιτρέπεται εφόσον γίνεται για λόγους ενημέρωσης, τεκμηρίωσης ή σχολιασμού επί των ίδιων των έργων.
Η χρήση τέτοιων έργων (“περιεχομένου”) πρέπει πάντα να γίνεται με απόλυτο σεβασμό των όρων που προβλέπονται σε τυχόν άδειες ανοικτού κώδικα που συνοδεύουν το έργο και σε κάθε περίπτωση, η χρήση πρέπει να :

 α) συνοδεύεται από μνεία στον δημιουργό και τον παραγωγό του έργου και αν αυτοί δεν είναι γνωστοί με link στην πηγή από όπου ο ιστολόγος εντόπισε το έργο
 β) να μην παρακωλύει την κανονική εμπορική ή άλλη εκμετάλλευση του έργου εκ μέρους του δημιουργού ή του παραγωγού
 γ) να μην αλλοιώνει την ακεραιότητα του έργου, δημιουργώντας εσφαλμένη εντύπωση για το περιεχόμενο ή την ποιότητά του

9.4. Ψευδώνυμα, domain names, σήματα, τίτλοι, επωνυμίες και διακριτικά γνωρίσματα

Οι χρήστες  δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τα ψευδώνυμα, domain names, σήματα, τίτλους, επωνυμίες και διακριτικά γνωρίσματα τρίτων με τρόπο που να οδηγεί σε παραπλάνηση των αναγνωστών ή σε εκμετάλλευση της φήμης αυτών των γνωρισμάτων για την άγρα αναγνωστών.

9.5. Ανωνυμία

 Η ανωνυμία είναι δικαίωμα των χρηστών του διαδικτύου το οποίο διασφαλίζει περιβάλλον προωθημένης ελευθερίας έκφρασης, αλλά, σε κάθε περίπτωση, η χρήση της για την αποποίηση ευθύνης για παράνομες πράξεις είναι καταχρηστική. Η άρση της ανωνυμίας, ωστόσο, επιτρέπεται μόνο ύστερα από επέμβαση αρμόδιων κρατικών αρχών. Η ανωνυμία πρέπει να είναι απολύτως σεβαστή ως επιλογή ενός γράφοντος και δεν πρέπει να αποτελεί αντικείμενο αρνητικής κριτικής από τους επωνύμως συμμετέχοντες, σε καμία περίπτωση. H αποκάλυψη πληροφοριών από τις οποίες μπορεί να προσδιοριστεί η ταυτότητα ενός προσώπου (π.χ. επάγγελμα, διεύθυνση, χαρακτηριστικά, οικογενειακή κατάσταση, παλαιότερο ή παράλληλο ψευδώνυμο, θρησκευτικές ή πολιτικές πεποιθήσεις, σεξουαλικός προσανατολισμός, καταγωγή κλπ) αποτελεί παραβίαση της επιλογής του για ανωνυμία και είναι εξίσου κατακριτέα με την αποκάλυψη του ονόματός του.

9.6. Χρήση προσωπικών δεδομένων

Κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικό πρόσωπο μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο:

α) εφόσον υπάρχει η προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του προσώπου ή
β) η ελευθερία της έκφρασης υπερέχει προφανώς και δεν θίγει το δικαίωμα του προσώπου για τη μη χρήση των προσωπικών του δεδομένων, ιδίως όταν αυτό έχει εκφραστεί ρητά και κατηγορηματικά

Σε κάθε περίπτωση, προτού γίνει χρήση πληροφορίας που αναφέρεται σε φυσικό πρόσωπο, ο χρήστης  πρέπει να έχει προηγουμένως ενημερώσει το πρόσωπο αυτό για την χρήση στην οποία θα προβεί. Εξαίρεση ισχύει μόνο για τα δημόσια πρόσωπα ή κατόπιν άδειας της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

9.7. Απόρρητο της επικοινωνίας

Η πλοήγηση στο Διαδίκτυο, η αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η ανάρτηση σχολίων και κειμένων, εφόσον γίνεται: α) με πρόθεση μυστικότητας και β) έχουν ληφθεί μέτρα για τη διασφάλιση της μυστικότητας, καλύπτονται από το απόρρητο της επικοινωνίας. Τα δεδομένα που ανταλλάσσονται κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας επικοινωνίας καλύπτονται επίσης από το απόρρητο και η διαχείρισή τους επιτρέπεται σύμφωνα με τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων.

9.8. Δικαίωμα καταγγελίας για προσβλητικό περιεχόμενο

Σε περίπτωση που η χρήση ιστολογίου των υπηρεσιών που παρέχει ο Φορέας παραβιάζει κάποια από τις παραπάνω αρχές, πέραν των δικαιωμάτων καταγγελίας για θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή για θέματα προσωπικών δεδομένων, ο θιγόμενος έχει δικαίωμα να ζητήσει την παρέμβαση του Φορέα, ο οποίος έχει την υποχρέωση να εξετάσει το ζήτημα και να απαντήσει στον καταγγέλοντα εντός πέντε (5) ημερών για τις ενέργειες στις οποίες προέβη ή προτίθεται να προβεί.

 

10. Εφαρμοστέο δίκαιο και διαδικασία απόπειρας εξωδικαστικής επίλυσης τυχόν διαφοράς

10.1. Για κάθε διαφορά που απορρέει από την χρήση των υπηρεσιών ή και για κάθε άλλο λόγο ανάμεσα στον χρήστη/συνδρομητή και τον Φορέα, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια τα δικαστήρια της Αθήνας.

10.2. Σε περίπτωση που ανακύψει διαφορά ως προς τους παρόντες όρους χρήσης, ανάμεσα σε χρήστη/συνδρομητή και τον Φορέα, ο πρώτος υποχρεούται, πριν κινήσει οιαδήποτε δικαστική ενέργεια, να επικοινωνήσει με την εταιρία εντός 15 ημερών από την επέλευση των σχετικών γεγονότων. Η παράλειψη τήρησης αυτού του όρου συνιστά παράβαση ουσιώδους συμβατικού όρου που έχει συναφθεί ανάμεσα στον χρήστη/συνδρομητή και τον Φορέα.

10.3. Αυθεντικό κείμενο των παρόντων όρων χρήσης και κανονισμού λειτουργίας είναι το πρωτότυπο κείμενο στην ελληνική γλώσσα. Στην ιστοσελίδα παρέχεται και επίσημη μετάφρασή του στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση που υπάρχουν  αποκλίσεις, ακολουθείται η εκδοχή της ελληνικής μετάφρασης.

10.4. Για κάθε πληροφορία, ερώτημα και υποβολή παραπόνου μπορείτε να αποστείλετε το αίτημά σας μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση:
Silktouch Management Corp.

1 Mapp Street,

Belize City,

Belize

Orphus